Oparcu - An Experienced, Professional, Authoritative And Trustworthy Website

Popular Posts

การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะกำจัดการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายและสะสมการกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในประชากร อัลลีลกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ - Nguyen Tieu Ly