Lễ hội Hoa Anh đào Everest: Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (2023)

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá về Lễ hội Hoa Anh đào Everest, một sự kiện đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản từ năm 1973 đến nay. Lễ hội này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của đại diện từ Bộ Văn hóa và Thông tin, Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của đại diện từ Sở GD&ĐT Hà Nội và đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố.

Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản đã có mối quan hệ giao thương lâu đời từ hơn 400 năm trước, khi các thuyền buôn và thương gia Nhật Bản đã thường xuyên cập bến các thương cảng Đàng Trong và Đàng Ngoài của Việt Nam. Những di tích như phố cổ Hội An, đặc trưng nhất là Chùa cầu Nhật Bản (Nipponbashi), cùng những bức tranh cổ ghi lại dấu ấn các thuyền buôn Nhật ra vào thương cảng Phố Hiến (Hưng Yên) là minh chứng cho mối quan hệ truyền thống lâu đời đó.

Lễ hội Hoa Anh đào Everest

Lễ hội Hoa Anh đào Everest, hay còn được gọi là Everest Sakura Festival, là một sự kiện được tổ chức bởi Hệ thống Giáo dục Everest. Lễ hội này nhằm tạo cơ hội cho phụ huynh và học sinh tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc của nền văn hóa Nhật Bản. Chương trình văn nghệ chào mừng được các bạn học sinh thực hiện, mang đến những tiết mục đa dạng và hấp dẫn.

Giá trị văn hóa Nhật Bản

Văn hóa Nhật Bản luôn có sức hấp dẫn lớn với học sinh. Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tiên tiến và chất lượng nhất trên thế giới. Hệ thống Giáo dục Everest đã bắt đầu dạy tiếng Nhật cho học sinh từ năm học 2022-2023. Chương trình Sakura Anh-Nhật tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, tham gia chương trình homestay tại Nhật Bản, giao tiếp với người Nhật và hỗ trợ các em du học tại Nhật Bản sau này.

Cuộc thi Everest Cosplay Contest

Một trong những hoạt động đặc biệt tại Lễ hội Hoa Anh đào Everest là cuộc thi Everest Cosplay Contest. Cuộc thi này cho phép các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo và tài năng của mình thông qua việc biểu diễn catwalk và giới thiệu bài thi bằng tiếng Nhật. Đây là một cơ hội để các bạn trẻ thể hiện đam mê với truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi điện tử của Nhật Bản.

Kết luận

Lễ hội Hoa Anh đào Everest là một sự kiện đặc biệt, mang đến cho phụ huynh và học sinh cơ hội trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và tìm hiểu về mối quan hệ đối tác lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản. Qua Lễ hội này, chúng ta càng hiểu rõ hơn về những giá trị và thành tựu mà hai dân tộc đã đạt được trong quá khứ và tương lai.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 18/12/2023

Views: 6679

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.