Trung điểm của đoạn thẳng: Khám phá kiến thức cơ bản trong toán hình học (2023)

Trong toán học, trung điểm của đoạn thẳng là một khái niệm cơ bản và quan trọng. Để hiểu rõ hơn về trung điểm của đoạn thẳng, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh và tính chất của nó.

Trung điểm của đoạn thẳng là gì?

Trong hình học, trung điểm của một đoạn thẳng AB được định nghĩa như sau: M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu và chỉ nếu M nằm giữa điểm A và B và MA = MB = AB/2. Điều kiện này có thể được biểu diễn như sau: M nằm giữa A và B và MA = MB = AB/2.

Tính chất của trung điểm trong hình học

Trung điểm của đoạn thẳng có một số tính chất quan trọng:

 1. Tính chất 1: Nếu M là trung điểm của AB, thì MA = MB = AB/2.
 2. Tính chất 2: Trung điểm của đoạn thẳng còn có tên gọi khác là điểm chính giữa của đoạn thẳng.
 3. Tính chất 3: Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một điểm chính giữa.
 4. Tính chất 4: Mỗi đoạn thẳng có nhiều điểm nằm giữa.
 5. Tính chất 5: Trung điểm nằm giữa và cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng.

Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Để vẽ trung điểm của một đoạn thẳng, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp đơn giản như sau:

Cách 1: Vẽ trung điểm của đoạn thẳng bằng compa

 • Bước 1: Dựng đường tròn tâm A bán kính AB.
 • Bước 2: Dựng đường tròn tâm B bán kính BA.
 • Bước 3: Dựng giao điểm C và D của hai đường tròn.
 • Bước 4: Dựng đường thẳng CD.
 • Bước 5: Dựng giao điểm M của đường thẳng CD và AB.

Cách 2: Vẽ trung điểm của đoạn thẳng bằng thước thẳng

 • Bước 1: Dùng thước thẳng có vạch đo độ dài rõ ràng để vẽ đoạn thẳng AB có độ dài tương ứng.
 • Bước 2: Theo tính chất vì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có MA + MB = AB, hay MA = MB = AB/2. Suy ra, MA = MB = AB/2. Trên tia AB đặt điểm M sao cho AM = AB/2.

Cách 3: Vẽ trung điểm của đoạn thẳng bằng phương pháp gấp giấy

 • Bước 1: Vẽ đoạn AB trên giấy.
 • Bước 2: Tiến hành gấp giấy sao cho điểm B trùng với điểm A, hoặc ngược lại điểm A trùng với điểm B.
 • Bước 3: Nếp gấp giao điểm của AB tại một điểm, điểm đó chính là trung điểm M cần xác định.

Bí quyết giúp học sinh học toán trung điểm của đoạn thẳng hiệu quả

Để giúp học sinh nắm vững kiến thức về trung điểm của đoạn thẳng, có một số bí quyết sau đây mà bạn có thể áp dụng:

 1. Tạo sự hứng thú học toán: Sử dụng các phương pháp giảng dạy và tài liệu học phù hợp để tạo sự hứng thú cho học sinh trong quá trình học toán. Một ứng dụng học toán tiếng Anh hàng đầu như Monkey Math có thể giúp học sinh học toán một cách hứng thú và hiệu quả.

 2. Thực hành thường xuyên: Sau khi học sinh đã nắm được lý thuyết, hãy tạo điều kiện cho họ thực hành nhiều hơn. Cùng học sinh tìm hiểu nhiều kiến thức nâng cao về trung điểm, luyện tập và làm bài tập của các dạng bài khác nhau.

 3. Liên hệ bài tập trung điểm đoạn thẳng với thực tế: Để giúp học sinh hình dung được trung điểm của một đoạn thẳng, bạn có thể liên hệ bài tập với các tình huống thực tế. Ví dụ, sử dụng hình ảnh kệ sách với các đường thẳng và ngăn tủ để giải thích khái niệm trung điểm.

Bài tập về trung điểm đoạn thẳng để luyện tập

Dưới đây là một số bài tập về trung điểm đoạn thẳng để học sinh có thể thực hành và luyện tập:

 1. Bài tập 1: Cho hai điểm A(2, 3) và B(6, 7). Hãy xác định trung điểm của đoạn thẳng AB.
 2. Bài tập 2: Cho ba điểm A(1, 2), B(4, 6) và C(7, 10). Hãy xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
 3. Bài tập 3: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm. Hãy xác định độ dài của các đoạn thẳng AM và MB nếu M là trung điểm của AB.

Kết luận

Trên đây là một bài viết về kiến thức cơ bản về trung điểm của đoạn thẳng. Kiến thức này là nền tảng quan trọng cho nhiều khái niệm toán học khác. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về trung điểm và cách áp dụng nó trong các bài tập.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 02/11/2023

Views: 6713

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.